Centrum duševního zdraví Plzeň

EU SPOLUFINANCOVÁNO Barevné RGB

Centrum duševního zdraví Plzeň je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví II, který je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Od 1.1. 2023 do 31. 12. 2025 je služba sociální rehabilitace, poskytována v rámci CDZ, financována z dotačního projektu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Centrum duševního zdraví (CDZ) je mezičlánkem mezi primární péčí, včetně ambulantní psychiatrické péče, a lůžkovou – akutní i specializovanou péčí. Jeho funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. K zajištění tohoto cíle spolupracuje s dalšími potřebnými subjekty a službami jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit apod. CDZ propojují zdravotní a sociální péči poskytovanou v terénu.

Tým CDZ Plzeň vznikl na základu stávající služby Sociální rehabilitace Ledovec, ve které byla do této doby zaměstnána většina členů týmů CDZ (pracovníci se zdravotnickým vzděláním na pozici pracovníků v sociálních službách nebo odborných konzultantů). Pracovníci CDZ tak mají zkušenost s týmovou prací v multidisciplinárním týmu, s prací v terénu a s poskytováním služby cílové skupině, i se sebou navzájem. Rovněž mají zkušenosti s principem recovery/zotavení a jeho aplikací do praxe, které se projevují zejména v přístupu ke klientům a v hodnotách sdílených týmem.

Služby terénního týmu

Všichni pracovníci CDZ Plzeň klienty navštěvují v jejich domácnostech či jinde, dle potřeb a domluvy, zejména také v lůžkových zařízeních (tým aktivně spolupracuje s klienty při jejich „vyvádění“ z dlouhodobé hospitalizace). Dle potřeb klientů pracují také s jejich rodinou či blízkými, spolupracují s úřady, soudy, lékaři (včetně AP), školami, zaměstnavateli ap. Práce v terénu se účastní všichni pracovníci týmu CDZ Plzeň (tj. kromě specialisty CDZ). V terénu pracují individuálně nebo ve dvojicích či skupinách dle specializace, pružně se přizpůsobují konkrétní situaci a klientovým potřebám. Dojíždějí za klienty do lůžkových zdravotnických zařízení. Tým disponuje dvěma osobními vozidly.

 Tým CDZ Plzeň poskytuje:

 • Službu sociální rehabilitace dle zákona (včetně základního sociálního poradenství) v terénní formě
 • Zdravotní služby: domácí péče, psychiatrická péče, psychologická péče
 • Podporu v zaměstnání
 • Doprovod
 • Asistenci
 • Praktické nácviky dovedností, trénink kognitivních funkcí
 • Konzultace
 • Peer podporu
 • Krizovou intervenci
 • Edukaci (klienta, rodiny i ostatních blízkých osob)

Služby denní péče

Služby jsou poskytovány ambulantně v provozovně CDZ Plzeň (Lidická 8, Plzeň), kde se pro tyto účely nachází konzultační místnosti, místnosti pro skupinové aktivity a dílenské prostory. Zde si pracovníci domlouvají schůzky s klienty, kteří preferují ambulantní formu podpory či jsou v období, kdy je pro ně efektivnější. Některé aktivity budou otevřené pravidelně a klienti budou mít možnost jich využít, jiné mohou být individuálně připravené na míru či časově omezené pro uzavřené skupiny. Služby budou poskytovat všichni členové týmu dle potřeb klienta, své specializace a časových možností.

Tým CDZ Plzeň poskytuje:

 • Službu sociální rehabilitace dle zákona (včetně základního sociálního poradenství) v ambulantní formě
 • Zdravotní služby: psychiatrická péče, psychologická péče (dle objednání/plánu či krizová intervence)
 • konzultace
 • nácviky specifických a praktických dovedností
 • skupinové aktivity (podpůrné, edukativní, psychoterapeutické, rodičovské a jiné),
 • další rehabilitační a psychoterapeutické aktivity a programy
 • edukace

Krizové služby

Klienti, u nichž je potřeba zvýšené péče, jsou pravidelně na schůzkách týmu konzultováni a jsou v péči celého týmu (tj. starost o ně nespočívá jen na klíčovém pracovníkovi, ale je sdílená pracovníky, jsou využívány a nabízeny konzultace s odborníky v týmu). Podpůrně je pro tyto účely využíván FACT board. Tým CDZ společně s klientem zpracovává Protikrizový plán. U klientů, kteří z důvodu krize odmítají kontakt s týmem a další péči, využívají pracovníci prvky asertivního přístupu, vychází z kroků dříve dohodnutých v Protikrizovém plánu. Někteří pracovníci týmu CDZ Plzeň absolvovali v minulosti výcvik v krizové intervenci, v rámci pilotního provozu CDZ Plzeň chceme pracovníky v krizové intervenci dále a více vzdělat. Pokud bude třeba, zvažujeme v rámci pilotního provozu CDZ Plzeň zavedení pohotovostní služby pracovníky týmu. Tým CDZ Plzeň disponuje osobním vozem, kterým může dojet za klientem v krizi.

Tým CDZ Plzeň poskytuje:

 • podpora zvládnutí rozvíjející se krize (ideálně dle dopředu vypracovaného protikrizového plánu)
 • prevence krize
 • předcházení (příp. zkrácení) hospitalizace
 • podpora blízkým osobám klienta tak, aby bylo náročné období překlenuto pokud možno v jeho přirozeném prostředí a s co nejmenšími negativními dopady na klientův další běžný život
 • krize je posléze využita pro vypracování anebo revizi Protikrizového plánu
 • v přirozeném prostředí klienta, příp. ambulantně, telefonicky, v době, kdy je třeba

Služby psychiatrické

Služby a péče psychiatra a psychiatrických sester. Pracovníkům týmu CDZ poskytuji i odborné konzultace, což je velmi podstatná role např. psychiatra v týmu. Tým CDZ Plzeň plánuje poskytování psychiatrických služeb dvěma psychiatry, přičemž jeden z nich je plně atestován a bude poskytovat dohled/dozor psychiatrovi s kvalifikací L2. Psychiatr s kvalifikací L2 má zkušenost s prací v terénu (komunitní psychiatrická péče) i ze zahraničí (Velká Británie). Psychiatr s atestací vždy zajišťuje větší nebo minimálně rovnou výši úvazku vůči psychiatrovi bez atestace (L2) v souladu s metodikou programu CDZ II.

Tým CDZ poskytuje:

 • účastní se tzv. krizových a asertivních výjezdů a kontaktů
 • péči samostatně či v týmu, terénně i ambulantně
 • podílí se na péči o klienta, vytváření a hodnocení terapeutického/rehabilitačního plánu (plánu zotavení/individuálního plánu)
 • psychiatrická rehabilitace, (podpůrné) terapeutické činnosti, edukační rozhovory, práce s rodinou, ošetřovatelská péče, telefonická intervence, aplikace léčiv, prevence a screening
 • služby ambulantního psychiatra pro některé klienty; terapeutické služby
 • navazování spolupráce s rodinou a AP klientů a dalšími osobami z klientova prostředí
 • spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky (např. AP) - vyjasňování role CDZ v systému péče

Služby klinického psychologa

Psycholog je rovnocenným pracovníkem týmu, účastní se terénní práce, klientům i pracovníkům poskytuje odborné konzultace, účastní se metodických i případových porad, týmových supervizí.  Důležitou doménou psychologa je rovněž spolupráce s rodinnými příslušníky klienta, resp. jeho systémem, a případně i poskytování podpory v posilování (meta)kognitivních funkcí osob.

Tým CDZ poskytuje:

 • práce v terénu i ambulantně, samostatně i v týmu
 • poskytuje služby klinického psychologa (především diagnostika a psychoterapie)
 • podílí se na péči o klienta, vytváření a hodnocení terapeutického/rehabilitačního plánu (plánu zotavení/individuálního plánu)
 • konzultace týmu CDZ
 • navazování spolupráce s rodinou a AP klientů a dalšími osobami z klientova prostředí
 • spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky (např. AP) - vyjasňování role CDZ v systému péče

Služby psychoterapeutické

Psychoterapeutické služby budou v CDZ Plzeň poskytovat pracovníci s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací (v souladu s Metodikou projektu).  Přesto i někteří z ostatních členů týmu CDZ Plzeň mají absolvované různé psychoterapeutické výcviky a mohou některé terapeutické prvky využívat ve své práci sociálních pracovníků či zdravotních sester či lékaře.

CDZ Plzeň poskytuje:

 • tvorba psychoterapeutického plánu na základě indikace psychologa či psychiatra
 • součástí individuálního plánu
 • pravidelné vyhodnocování plánu

Podpora svépomocných aktivit

CDZ Plzeň podporuje tzv. svépomocné aktivity lidí s duševním onemocněním. Některé svépomocné aktivity jim zprostředkovává, některé může iniciovat či je při nich doprovázet. Významnou roli v tomto bude hrát mj. peer konzultant týmu.

CDZ Plzeň poskytuje:

 • klienti CDZ Plzeň mohou využívat svépomocné aktivity v rámci spolupráce s Club-House a Recovery College při Ledovci (v sousedství) a dále jim budou zprostředkovávány aktivity místní svépomocné organizace Krystal
 • podpora samostatných individuálních aktivit klientů (např. vyhledávání, plánování, doprovod)
 • podpora vzniku či organizace svépomocných skupin, činností či nárazových akcí
 • podpora organizátorů z řad klientů
 • podpora peer-hnutí a uživatelského hnutí (self-advocacy)
psychiatrie-ambulance
ledovec

 

Donátoři

EU SPOLUFINANCOVÁNO Barevné RGB

PK logo zona B PNG 1

logo PomahajiciPlzen