Whisteblowing - Vnitřní oznamovací systém

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM


Ochrana oznamovatelů je v Ledovci, z.s. zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). 


Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: 

 1. zaměstnání, 
 2. služba, 
 3. samostatná výdělečná činnost, 
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, 
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak
  povolán (tzv. "volený orgán"), 
 6. správa svěřenského fondu, 
 7. dobrovolnická činnost, 
 8. odborná praxe, stáž, nebo 
 9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek,
  služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. 

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. 


Oznamovatel má právo na ochranu podle Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému,
uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). 

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou: 

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů
  a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetření oznámení: 

Mgr. Hynek Horák

Možnosti podání oznámení prostřednictvím VOS Ledovce, z.s.: 

 • písemně na adresu Ledovec, z.s., Mgr. Hynek Horák, Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň,
  na obálku uveďte text: „Neotevírat – pouze k rukám příslušné osoby“ 
 • telefonicky: +420 608 974 240 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam) 
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem je možné sjednat termín osobní
  schůzky 

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti na adrese https://oznamovatel.justice.cz/


Organizace vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo obdobnou činnost. 
Ledovec vylučuje přijímání anonymních oznámení.

Informace o zpracování osobních údajů

Pokud oznamovatel uvede v oznámení své osobní údaje, bude je Ledovec, z.s. jako správce údajů zpracovávat, neboť je to nezbytné k prošetření oznámení (pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle Zákona). Doba zpracování činí 5 let ode dne přijetí oznámení. Správce nebude údaje předávat jiné osobě. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation).