Sociální služby

Sociální rehabilitace je sociální služba, která má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život. Na Ledovci působí oddělené komunitní týmy: Plzeň venkov, STachovskoCentrum duševního zdraví Plzeň a Centrum duševního zdraví Klatovy. Číslo registrace sociální služby je 3131189.

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, případně individuálního bydlení.

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami (§ 55, odst. 1).

Odborné sociální poradenství Ledovec je sociální služba poskytována ambulantní formou, ve které nabízíme podporu předáváním informací a rad při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí nebo při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.