Chráněné bydlení Ledovec

 • Kontakt

  Adresa

  Chráněné bydlení Ledovec – Kancelář
  Palackého 16
  301 00 Plzeň 

  Mapa

  Telefonní číslo

  +420 735 759 114

  E-mailová adresa

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Jak a kdy je možné službu chráněné bydlení začít využívat?

  Kontaktujte pracovníky služby na telefonu

  +420 735 759 114 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  Kontaktní osoby:

  Mgr. Andrea Jaklová, vedoucí služby

  Pracovníci

 

Veřejný závazek

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Chráněné bydlení Ledovec je poskytnout lidem s vážným duševním onemocněním bezpečné bydlení a podporu v rozvoji, posílení a udržení dovedností pro co nejvíce samostatný a zodpovědný život podle jejich představ.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby chráněné bydlení je klient, který:

 • získal a rozvinul dovednosti, které mu umožní žít co nejvíce samostatně dle vlastních představ,
 • udržel si dovednosti, které mu umožní žít co nejvíce samostatně dle vlastních představ,
 • si uvědomuje svou hodnotu a získává větší důvěru v sebe i okolí,
 • zastává běžné sociální role, které považuje pro sebe za smysluplné,
 • má a umí vyhledávat a využívat své přirozené vztahy a zdroje (má dostatečně pevnou sociální síť),
 • má bydlení dle svých představ a možností.

OKRUH OSOB - CÍLOVÁ SKUPINA

 • lidé od 18 do 64 let (včetně)
 • lidé s duševním onemocněním, z okruhu psychotických a afektivních onemocnění
 • kteří v důsledku tohoto onemocnění (ev. i v důsledku dlouhodobé hospitalizace) nemají dostatečné schopnosti, dovednosti či podmínky potřebné k samostatnému životu v běžném prostředí
 • jejichž situace nevyžaduje nepřetržitou podporu pracovníka, neodmítají spolupráci s psychiatrem, nejsou akutně závislí na návykových látkách a mohou žít v kolektivním soužití (v případě vícelůžkových chráněných bytů)

Do služby Chráněné bydlení Ledovec jsou přednostně přijímány osoby žijící či mající vazby (např. rodinné či pracovní) k Plzeňskému kraji.      

ZÁSADY SLUŽBY

 • individuální přístup – spolupráce s klientem je přizpůsobována jeho konkrétním potřebám a schopnostem s ohledem na řešení jeho situace (tím rozumíme zejm. jiný design služby pro každého, např. v podobě platnosti smlouvy nebo ve smyslu pomoci a kontroly (dle I. Úlehly) jakožto legitimních nástrojů sociální práce.
 • respektující soužití – služba je poskytována tak, aby byla chráněna práva všech klientů služby a jejich oprávněné zájmy (zejm. dobré sousedství a bezpečné spolubydlení)
 • důraz na schopnosti – snažíme se posílit silné stránky klientů a využít a podpořit přitom jejich vlastní schopnosti a možnosti
 • využití běžných zdrojů – s klienty pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jejich přirozené vztahové sítě, pomáháme klientům jejich přirozené zdroje vyhledat a napojovat na ně
 • recovery přístup – podpora toho, aby klient žil i přes svá omezení způsobená nemocí spokojený, nadějeplný a přínosný život
 • práce se zranitelností - v situacích zvýšeného rizika (zhoršeného zdravotního stavu) pracovníci zintentizňují spolupráci (a to i v situacích, kdy to klient odmítá);

ZVEŘEJNĚNÍ

Poslání, cíle, zásady a okruh osob služby Chráněné bydlení Ledovec jsou zveřejněny na nástěnce v prostorách organizace a na internetových stránkách www.ledovec.cz a také v registru poskytovatelů sociálních služeb na: http://iregistr.mpsv.cz/, případně v dalších vhodných propagačních materiálech.

KAPACITA

Kapacita služby je vymezena počtem bytů, které máme aktuálně k dispozici (aktuální počet viz registr poskytovatelů sociálních služeb – www.mpsv.cz). Poměr mužů a žen se mění dle poptávky zájemců a možností služby.

Každý z pracovníků služby Chráněného bydlení, vyjma peer konzultanta (je-li ve službě zastoupen), vykonává roli klíčového pracovníka. O kapacitě jednotlivých klíčových pracovníků (case load) rozhoduje vedoucí služby. Doporučená kapacita vedoucího služby a sociálního pracovníka služby je pro roli klíčového pracovníka snížená, cca poloviční oproti pracovníkům v přímé péči.

V době vydání (aktualizace) tohoto dokumentu je to 18 lůžek celkem v 5 chráněných bytech.

ČASOVÁ DOSTUPNOST (OMEZENÍ) SLUŽBY

Chráněné bydlení je časově omezená služba.

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení se uzavírá nejprve max. na 2 roky (pokud není individuálně stanoveno jinak - toto je v kompetenci ředitele organizace). Prodloužení smlouvy je  maximálně o 0,5 roku, lze i opakovaně. O prodloužení rozhoduje vedoucí služby na základě vyhodnocení aktuální situace a potřeb klienta, po konzultaci s týmem služby.      

Podpora pracovníků se poskytuje během pracovního týdne od pondělí do pátku v době od 8,30 do 17,00 hod, v odůvodněných případech (např. pracovní doba klienta) jindy po domluvě klienta a pracovníka.

Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích je zajištěna podpora formou pohotovostní příslužby pracovníka na telefonu v době od 11,00 do 17,00 hodin (nově od 6/2020)

Jinak se klient obrací na běžně dostupná zařízení (např. krizová centra, ambulance Fakultní nemocnice v Plzni, případně může volat tísňové linky 150, 155, 158), o čemž je pracovníky informován, případně jsou mu tyto pracovníky zprostředkovány.

Četnost kontaktu klienta s pracovníky se přizpůsobuje jeho individuálním a aktuálním potřebám.

Minimální individuální kontakt s klíčovým pracovníkem je 1x týdně v rozsahu 60 minut, spíše častěji – a to zejména během „adaptačního“ období tak, aby měl klient při této významné změně vyšší míru podpory při realizaci cílů stanovených v prvotním plánu, či během dalších důležitých změn v životě klienta). Především je třeba pružně reagovat na náhlé zhoršení zdravotního stavu klienta a další významné změny v jeho životě a při poskytování služby (např. stěhování, změna pokoje, změna spolubydlících apod.).

Minimální skupinový kontakt (pravidelně se konají skupinová setkání v každém chráněném bytě) s klienty bytu a pracovníky je stanoven 1x týdně v rozsahu 60 minut.   

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Službu poskytujeme v prostorách chráněných bytů. Chráněné byty jsou v běžné zástavbě. Byt i pokoje jsou standardně zařízeny. Klient má k dispozici uzamykatelný jednolůžkový pokoj. 

Některé činnosti služby poskytujeme v kanceláři chráněného bydlení, případně v jednacích prostorech organizace.  Dále službu poskytujeme kdekoliv jinde s ohledem na potřeby klienta a po dohodě s ním (např. doprovody).

Místo poskytování služby je uvedeno a zveřejněno v registru.

KDO ZODPOVÍDÁ ZA PRŮBĚH SLUŽBY

Za průběh, plánování a hodnocení služby u konkrétního klienta odpovídá jeho klíčový pracovník. Za práci jednotlivých klíčových pracovníků zodpovídá vedoucí služby. Jednotliví klíčoví pracovníci jsou vzájemně zastupitelní a průběh poskytování služby s jednotlivými klienty sdílí na poradách týmu a mají přístup do dokumentace všech klientů.

Klíčový pracovník odpovídá za vyhotovení, aktualizaci a hodnocení individuálního plánu, stanovení osobních cílů klienta a vedení záznamů o průběhu poskytování služby. Klíčový pracovník koordinuje poskytování služby/služeb danému klientovi (včetně koordinace spolupráce s dalšími zúčastněnými službami a osobami, se souhlasem klienta).

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Sociální služba Chráněné bydlení je poskytována za úhradu, kterou je klient povinen zaplatit.  

Výše úhrady za poskytování služby a způsob platby a vyúčtování služby jsou stanoveny v aktuálním Ceníku, který je přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby (a zveřejněn na webových stránkách organizace).

Maximální výše úhrady je stanovena v § 17 Vyhlášky č. 505/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel si vyhrazuje právo výši úhrady za poskytovanou službu uvedenou v Ceníku měnit dle aktuálních právních předpisů a cen (za energie, nájmy apod.). Změnu ve výši úhrady je poskytovatel povinen klientovi oznámit a vysvětlit, a to bez prodlení ihned poté, kdy bude změna úhrady stanovena.

DONÁTOŘI – LOGA

Služba je financována z úhrad uživatelů, z dotace Plzeňského kraje, statutárního města Plzně, městského obvodu Plzeň 1, Plzeň 3 a Plzeň 4.

2300507 Logo Pomahajici Plzen OSS Anotace

plzensky kraj
Plzen UMO1 color 1024x178
umo3
Logo UMO4