Chráněné bydlení Ledovec

 • Kontakt

  Adresa

  Kancelář Chráněného bydlení Ledovec
  Palackého 16
  301 00 Plzeň 

  Mapa

  Telefonní číslo

  Mobilní telefon 735 759 114

  E-mailová adresa

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Jak a kdy je možné službu chráněné bydlení začít využívat?

  Kontaktujte sociální pracovnici Evu Collings na adrese:

  Palackého 16
  301 00 Plzeň

  TELEFONICKY – 735 759 114
  E- MAILEM - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kontaktní osoby:

  Eva Collings - sociální pracovnice Chráněného bydlení Ledovec

  Pracovníci

 

Veřejný závazek

POSLÁNÍ SLUŽBY

Co je smyslem chráněného bydlení?

Poskytovat po časově omezenou dobu uživateli s duševním onemocněním podporu v zázemí chráněného bydlení v Plzni tak, aby měl možnost získat co nejvyšší míru samostatnosti a ověřit a upevnit  si dovednosti spojené s životem v přirozených podmínkách.

CÍLE SLUŽBY

Čeho chceme ve službě dosáhnout?

 • Cílem služby chráněné bydlení je, aby:

 • uživatel získal a rozvinul soběstačnost, včetně dovedností, které mu umožní žít samostatně a dle vlastních představ,
 • se uživatel orientoval v různých životních oblastech a měl schopnost se k nim vztahovat
  a samostatně se rozhodovat,
 • si uživatel uvědomoval svou hodnotu a získával větší důvěru v sebe i okolí a zodpovědnost sám za sebe,
 • uživatel směřoval k nalezení samostatného a dlouhodobého bydlení, dle svých představ
  a možností,
 • uživatel porozuměl a uměl zacházet se svou nemocí,
 • uživatel zastával běžné sociální role, které považuje za smysluplné,
 • uživatel měl a uměl vyhledávat a využívat své přirozené vztahy a zdroje.

OKRUH OSOB - CÍLOVÁ SKUPINA

Pro koho je CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ určeno?

 • lidé od 18 do 64 let (včetně)
 • lidé s duševním onemocněním, především z okruhu psychotických a afektivních onemocnění
  • kteří v důsledku tohoto onemocnění nebo dlouhodobé hospitalizace nemají dostatečné schopnosti, dovednosti či podmínky potřebné k samostatnému životu v běžném prostředí
  • a jejichž situace nevyžaduje celodenní podporu pracovníka (pracovníci nejsou ve službě trvale přítomní)
  • při vstupu do služby jsou v kompenzovaném psychickém stavu a neodmítají spolupráci s psychiatrem
  • nejsou akutně závislí na psychoaktivních látkách nebo alkoholu, netrpí akutním infekčním onemocněním

Do služby Chráněné bydlení Ledovec jsou přednostně přijímány osoby žijící či mající vazby (např. rodinné či pracovní) k Plzeňskému kraji.

Další osoby jsou do služby přijaty v případě volné kapacity.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatelů, s ohledem na potřeby ostatních spolubydlících
 • partnerský přístup – během služby s uživateli pracujeme jako s rovnocennými partnery
 • důraz na schopnosti – snažíme se posílit silné stránky uživatelů a využít a podpořit přitom jejich vlastní schopnosti
 • využití běžných zdrojů – s uživateli pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jejich přirozené vztahové sítě, pomáháme uživatelům jejich přirozené zdroje vyhledat a napojovat na ně

 

KAPACITA

Kolik lidí může v chráněném bydlení bydlet?

18 osob (tj. 18 lůžek)

 

JAK CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VYPADÁ?

 • jedná se o několik bytů v Plzni v běžné zástavbě
 • v jednotlivých bytech je 3 – 6 jednolůžkových pokojů, příp. dvoulůžkové pokoje (pozn.: v roce 2019 postupně nabízíme 14 jednolůžkových pokojů a pouze 2 dvoulůžkové pokoje )
 • chráněné byty jsou zařízeny, včetně vybavené kuchyně, WC a koupelny, tyto prostory uživatelé společně sdílí
 • uživatel uzavírá s Ledovcem Smlouvu o poskytování sociální služby Chráněné bydlení. Smlouva se uzavírá vždy nejprve na dobu 2 roků, pokud se uživatel s Ledovcem nedomluví na kratší době. Poté se na základě zhodnocení spolupráce a s ohledem na cíle spolupráce prodlužuje vždy maximálně o 0,5 roku (cíle spolupráce musí být v souladu s posláním a cíli služby, chráněné bydlení není pouze levným ubytováním). O prodloužení rozhoduje vedoucí služby.
 • Podpora pracovníků chráněného bydlení se poskytuje během pracovního týdne od pondělí do pátku v době od 8,30 do 17,00 hod, v odůvodněných případech a po domluvě uživatele a pracovníka (např. pracovní doba uživatele) jindy.
 • Četnost kontaktu uživatele s pracovníky je individuální, dle aktuálních potřeb a domluvené podpory, minimálně však 1x týdně.
 • Jednou za 14 dní se koná skupinové setkání všech uživatelů služby, které je facilitováno externím spolupracovníkem – psychologem v rozsahu cca 1 hodina. Každý uživatel je povinen se tohoto setkání účastni, pokud mu nebrání vážné důvody.
 • Pravidelně se konají skupinová setkání v každém chráněném bytě s uživateli bytu a pracovníky. Schůzky se konají minimálně 1x týdně, v rozsahu cca 1 hodina. Účast uživatele na těchto schůzkách je rovněž povinná, pokud mu nebrání vážné důvody.
 • Chráněné bydlení je poskytováno za úhradu, kterou je uživatel povinen zaplatit. Výše úhrady za poskytování služby a způsob platby a vyúčtování služby jsou podrobně stanoveny v aktuálním Ceníku, který je přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby. Součástí ceníku je i ustanovení týkající se vyúčtování úhrady a ustanovení o slevách. Úhrada za chráněné bydlení je složena:

 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ

 • ceny jsou stanoveny včetně všech poplatků a záloh za energie
 • v době hospitalizace nebo nepřítomnosti je úhrada za ubytování hrazena plně
 • cena je stanovena pro všechny měsíce stejně, bez ohledu na počet dní v daném měsíci
 • v případě ukončení služby se hradí platba za ubytování i za poskytnutou péči nejpozději v den ukončení poskytování služby (není-li domluveno jinak); uživatel obdrží při ukončením služby závěrečné vyúčtování
 • pračka, žehlička, TV, připojení k Internetu jsou vybavením chráněného bytu, jejich používání je zahrnuto v úhradě za ubytování

NÁKLADY SPOJENÉ SE STRAVOU

 • Ve službě chráněného bydlení nezajišťujeme společné stravování.
 • Uživatel může využít podpory pracovníka v nácviku přípravy stravy, případně požádat poskytovatele o zajištění stravy u dodavatelské firmy, kterou mu poskytovatel zprostředkuje. V případě zajištění stravování u dodavatelské firmy cena bude maximálně do výše stanovené právě platnou zákonnou normou, nyní vyhláškou.

ÚHRADA ZA PÉČI

 • Rozlišujeme úhradu za úkony péče poskytovanou individuální formou a za úkony péče poskytované skupinovou formou. Některé vybrané úkony péče jsou poskytovány zdarma.
 • V případě, že není vyčerpaná celá hodina, účtovaná částka se poměrně krátí.
 • Sleva nemůže být poskytnuta z příspěvku na péči.
 • Vyúčtování úhrady a případné stanovení slevy je v kompetenci kanceláře ředitele. Tým chráněného bydlení a pracovníci kanceláře ředitele pracují ve vzájemné součinnosti.

 

DONÁTOŘI – LOGA

Služba je financována z příspěvků uživatelů, z dotace Plzeňského kraje, z příspěvku města Plzně a z darů individuálních dárců.

socialni-sluzby-mesta-plzne
plzensky kraj
pomohajici plzen