Jak na návštěvy ve službě Chráněné bydlení Ledovec od 25. 5. 2020

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob uživatelů chráněného bydlení Ledovec jsou od 25. 5. 2020 možné, avšak pouze za podmínky dodržování preventivních opatření stanovených na základě Doporučeného postupu MPSV č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020 a opatření doporučených Plzeňským krajem ze dne 20. 5. 2020.

Podporujeme přirozené sociální vazby uživatelů, avšak na základě výše uvedených dokumentů jsme povinni stanovit následující opatření pro realizaci návštěv v prostorách chráněných bytů:

 • Návštěvy mohou probíhat pouze v době od 8:30 do 17:00 hodin.
 • Návštěva musí být vždy dopředu plánovaná a nahlášená pracovníkovi chráněného bydlení, a to s alespoň jednodenním předstihem.
 • Pracovník chráněného bydlení sjedná s uživatelem (ev. návštěvou) den a čas příchodu návštěvy tak, aby byl příchodu a odchodu návštěvy vždy přítomen alespoň jeden pracovník chráněného bydlení.
 • Při příchodu návštěvy pracovník chráněného bydlení eviduje jméno návštěvy, aktuální kontaktní údaje, koho návštěva navštěvuje a čas návštěvy.
 • Každá navštěvující osoba při příchodu podepíše Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (viz Příloha č. 1) a dále podpisem stvrdí seznámení se a dodržování tohoto Opatření.
 • Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou omezení na svéprávnosti, čestné prohlášení za tyto osoby vyplní a podepíše jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 • Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy roušku - při příchodu obdrží od pracovníka novou jednorázovou roušku a jednorázové návleky na obuv.
 • Návštěva je povinna si při vstupu a odchodu z prostor chráněného bytu dezinfikovat ruce.
 • Navštěvující osobě bude pracovníkem při vstupu změřena teplota. Pokud bude mít teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, není návštěva možná.
 • Návštěvu může mít v jeden okamžik vždy nejvýše jeden uživatel chráněného bytu.
 • Maximální počet návštěvníků v jeden okamžik pro jednoho uživatele je stanoven na nejvýše 2 osoby.
 • Maximální délka návštěvy je stanovena na nejvýše 2 hodiny v kuse za den.
 • Každý uživatel může mít denně pouze jednu návštěvu.
 • V chráněných bytech není možné zřídit speciální potkávací zóny a prostor pro návštěvy. Proto vždy preferujeme, aby návštěvy proběhly venku, mimo chráněné byty.
 • V prostorách chráněných bytů může návštěva probíhat pouze v jednolůžkovém pokoji uživatele. Ve dvoulůžkových pokojích je návštěva možná pouze se souhlasem spolubydlícího a ideálně bez jeho přítomnosti (spolubydlící například souhlasí s tím, že po dobu návštěvy bude ve společných prostorách bytu). Pokud je spolubydlící přítomen, má vždy roušku.
 • Návštěva se nepohybuje v jiných (společných) prostorách chráněného bytu. Návštěva nevyužívá nádobí ani další (společné) příslušenství bytu.
 • Uživatel a návštěvy udržují mezi sebou bezpečný odstup, tj. min. 2 metry.
 • Po každé návštěvě uživatel (ve spolupráci s pracovníkem chráněného bytu) provede dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Návštěva nevnáší do prostor bytu žádné předměty, pokud je to nezbytně nutné, jsou náležitě vydezinfikovány.
 • Pokud je v chráněném bytu uživatel s podezřením na nákazu či s potvrzenou nákazou, nejsou návštěvy možné u žádného z uživatelů tohoto chráněného bytu.
 • Tato opatření se týkají i vzájemných návštěv uživatelů chráněného bydlení (žijících v různých chráněných bytech).
 • V odůvodněných případech je pravomocí vedoucího služby, po konzultaci se svým přímým nadřízeným, rozhodnout o oprávněnosti výjimek z těchto nařízení.

V případě vstupu cizích osob (dodavatelé, servisní technici, …), platí zákaz vstupu bez předchozí domluvy s vedoucím služby (vedena evidence, včetně kontaktů). Tyto osoby se v chráněných bytech pohybují ideálně v doprovodu pracovníka chráněného bytu.

Celé znění pokynu naleznete v příloze, kde je i vzor čestného prohlášení.