Centrum duševního zdraví Klatovy

EU SPOLUFINANCOVÁNO Barevné RGB

Centrum duševního zdraví Klatovy bylo podpořeno v době od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“ realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Od 1.1. 2023 do 31. 12. 2025 je služba sociální rehabilitace, poskytována v rámci CDZ, financována z dotačního projektu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Centrum duševního zdraví (CDZ) je mezičlánkem mezi primární péčí, včetně ambulantní psychiatrické péče, a lůžkovou – akutní i specializovanou péčí. Jeho funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. K zajištění tohoto cíle spolupracuje s dalšími potřebnými subjekty a službami jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit apod. CDZ propojují zdravotní a sociální péči poskytovanou především v terénu.

Tým CDZ Klatovy vznikl na základu stávající služby Sociální rehabilitace Ledovec - Komunitní tým Klatovy, ve které byla do této doby zaměstnána část členů týmů CDZ. 


Služby terénního týmu

Všichni pracovníci CDZ Klatovy klienty navštěvují v jejich domácnostech či jinde, dle potřeb a domluvy, a také v lůžkových zařízeních.  Dle potřeb klientů pracují také s jejich rodinou či blízkými, spolupracují s úřady, soudy, lékaři (včetně AP), školami, zaměstnavateli ap. Práce v terénu se účastní všichni pracovníci týmu CDZ Klatovy (tj. kromě specialisty CDZ). V terénu pracují individuálně nebo ve dvojicích či skupinách dle specializace, pružně se přizpůsobují konkrétní situaci a klientovým potřebám. Tým disponuje osobními služebními vozidly.

Služby denní péče

Služby jsou poskytovány ambulantně v prostorách CDZ Klatovy (Maxima Gorkého 800, Klatovy), kde se pro tyto účely nachází konzultační místnosti a místnosti pro skupinové aktivity. Zde si pracovníci domlouvají schůzky s klienty, kteří preferují ambulantní formu podpory či jsou v období, kdy je pro ně tato forma efektivnější. Některé aktivity (denní programy) jsou otevřené pravidelně a klienti mají možnost jich využít, jiné jsou individuálně připravené na míru či časově omezené pro uzavřené skupiny. Denní programy mají strukturovanou i nestrukturovanou podobu. Služby denní péče poskytují všichni členové týmu dle potřeb klienta, své specializace a časových možností.

Krizové služby

Tým CDZ podporuje klienty v předcházení (prevenci) krize a ve zvládnutí rozvíjející se krize. Klienti, u nichž je potřeba zvýšené péče, jsou pravidelně na schůzkách týmu konzultováni a jsou v péči celého týmu. Podpůrně je pro tyto účely využíván FACT board. Tým CDZ společně s klientem zpracovává Protikrizový plán. U klientů, kteří z důvodu krize odmítají kontakt s týmem a další péči, využívají pracovníci prvky asertivního přístupu. Součástí podpory ve zvládnutí krize je i podpora blízkým osobám klienta tak, aby bylo náročné období překlenuto s co nejmenšími negativními dopady na klientův běžný život. Tým CDZ Klatovy disponuje osobními služebními vozy, kterými může za klientem v krizi dojet.

Služby psychiatrické

Služby a péče psychiatra a psychiatrických sester. Pracovníkům týmu CDZ poskytuji i odborné konzultace.

Služby klinického psychologa

Psycholog poskytuje psychodiagnostické a psychoterapeutické služby, účastní se terénní práce, klientům i pracovníkům poskytuje odborné konzultace, účastní se metodických i případových porad, týmových supervizí.  Důležitou doménou psychologa je rovněž spolupráce s rodinnými příslušníky klienta.

 

Služby psychoterapeutické

Psychoterapeutické služby budou v CDZ Klatovy poskytovat pracovníci s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací. Přesto i někteří z ostatních členů týmu CDZ mají absolvované různé psychoterapeutické výcviky a mohou některé terapeutické prvky využívat ve své práci.


Podpora svépomocných aktivit

CDZ Klatovy podporuje tzv. svépomocné aktivity lidí s duševním onemocněním. Některé svépomocné aktivity jim zprostředkovává, některé může iniciovat či je při nich doprovázet. Významnou roli v tomto bude hrát mj. peer konzultant týmu. Klienti CDZ Klatovy mohou využívat svépomocné aktivity v rámci Ledovce a dále jim budou zprostředkovávány aktivity z "místních" zdrojů (např. zájmová sdružení a spolky nebo aktivity svépomocných organizací).

 

Pogram dialektické behaviorální terapie (DBT)

Program dialektické behaviorální terapie (DBT) je určený lidem, kteří zažívají obtíže spojené s emoční nestabilitou, impulzivitou, záchvaty hněvu, nevyvinutým obrazem sebe sama, problémy v mezilidských vztazích, chronickými pocity prázdnoty, strachem z opuštění, sebepoškozováním a sebevražednými myšlenkami či opakovanými pokusy o sebevraždu. Dále je určen lidem, kterým byla v minulosti diagnostikována hraniční porucha osobnosti a u kterých příznaky této poruchy přetrvávají. Pro vstup do programu není nutné, abyste měli hraniční poruchu osobnosti diagnostikovanou. Program poskytuje Centrum duševního zdraví Klatovy ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Více infomrací a přihlášku do programu naleznete ZDE.


CDZ Klatovy je provozováno dvěma spolupracujícími organizacemi – Ledovec, z.s. a Psychiatrie-ambulance, s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci. Ledovec, z.s., jakožto poskytovatel sociálních služeb, zaměstnává pracovníky tvořící sociální část CDZ. Psychiatrie-ambulance, s.r.o., jakožto poskytovatel zdravotních služeb, zaměstnává pracovníky tvořící zdravotní část CDZ. Dohromady všichni odborní pracovníci tvoří jeden úzce spolupracující odborný multidisciplinární tým. CDZ pracuje v souladu se zákonem o sociálních službách a se zákonem o zdravotních službách.

   psychiatrie-ambulance       ledovec 

 

Donátoři

EU SPOLUFINANCOVÁNO Barevné RGB

PK logo zona B PNG 1