Sociální rehabilitace Ledovec

 • Kontakt

  Adresa

  Poradenské centrum Ledovec
  Karoliny Světlé 13
  323 00 Plzeň

  Mapa

  Telefonní čísla

  Pevná linka 377 429 616
  mobilní telefon 776 100 101

  E-mailová adresa

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Jak a kdy je možné službu sociální rehabilitace začít využívat?

  V případě zájmu o službu Sociální rehabilitace kontaktujte Poradenské centrum Ledovec:
  OSOBNĚ - v pondělí nebo čtvrtek od 8.30 do 12.30 a od 13.00 do 17.00, Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň
  TELEFONICKY – pevná linka 377 429 616, mobilní telefon 776 100 101
  E- MAILEM - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kontaktní osoba

  Bc. Jana Holečková – vedoucí služby Sociální rehabilitace

  Pracovníci

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

ČEHO CHCEME VE SKUŽBĚ SOCIÁLNÍ REHABILITACE DOSÁHNOUT?

Podporovat rozvoj takových schopností a dovedností lidí s duševním onemocněním, které potřebují k zvládání nároků samostatného a soběstačného života v běžných podmínkách společnosti.

CÍLE

V ČEM SOCIÁLNÍ REHABILITACE POMŮŽE?

 • utřídit  priority a cíle, kterých chcete v životě dosáhnout,
 • získat a upevnit si dovednosti, které umožňují žít samostatně dle vlastních představ,
 • objevit, ověřit a upevnit vlastní schopnosti a získat důvěru v sebe sama i okolí,
 • rozpoznat projevy své nemoci, umět s nimi zacházet, posilovat svou zdravou stránku a získávat schopnost žít s nemocí běžným a smysluplným způsobem života,
 • nacházet možnosti a způsoby smysluplného trávení volného času,
 • navazovat a udržel si běžné sociální kontakty.

ZÁSADY

Na jakých principech služba sociální rehabilitace funguje?

Zásady služby vyjadřují, jakými principy se řídíme při jednání s uživateli, a jsou následující:

 • Individuální přístup – podporu a její míru přizpůsobujeme konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele.
 • Respektování uživatele – během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby. Máme o uživatele zájem jako o člověka, pomáháme mu hledat další smysluplné role v jeho životě.
 • Důraz na uživatelovy schopnosti a silné stránky – snažíme se posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti, nacházet a posilovat jeho silné stránky.
 • Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě, aktivně a se souhlasem uživatele je zapojujeme do spolupráce.
 • Týmový přístup – při spolupráci s uživatelem vystupujeme a pracujeme jako tým, sdílíme spolupráci s uživatelem, uživatel zná více pracovníků služby, v případě potřeby zapojujeme do spolupráce s uživatelem více pracovníků.
 • Recovery přístup – podpora toho, aby uživatel žil i přes svá omezení způsobená nemocí spokojený, nadějeplný a přínosný život (Anthony, 1993).
 • Asertivní přístup - aktivně kontaktujeme a nabízíme spolupráci člověku, který se necítí dobře a která si přes projevy své nemoci neříká o pomoc.
 • Dobrovolnost – je pro nás důležitá vůle daného člověka, jeho přání a cíle, na kterých chce s námi spolupracovat, veškerá spolupráce je dobrovolná, neposkytujeme žádné služby proti jeho vůli.

PRO KOHO

Komu je sociální rehabilitace určena?

Lidem:

 • od 18 let, v případě podpory v oblasti vzdělávání od 16 le
 • s duševním onemocněním zejména z okruhu psychotických onemocnění
 • kteří jsou v souvislosti se svou nemoci v nepříznivé situaci, kterou neumí nebo nemůžou řešit vlastními silami a potřebují podporu v získání dovedností a náhledu, jak tuto situaci řešit

CO DĚLÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM

Základní činnosti služby v rozsahu Vyhlášky naplňujeme zejména:

 • individuálními rozhovory pracovníka s uživatelem
 • nácviky dovedností, posilování získaných dovedností (jak v terénu, tak v našich prostorách – dle možností daného týmu), posilováním kognitivních funkcí aj. (individuálně i skupinově)
 • podporou kontaktu uživatele s jeho přirozenou vztahovou sítí (např. společné schůzky s osobami blízkými, vyhledávání a kontaktování zdrojů apod.)
 • podporou uživatele v době, kdy mu není dobře, hledání způsobů předcházení krizím, prací s jeho silnými stránkami, porozumění nemoci apod.
 • zprostředkováváním jiných služeb
 • edukativními aktivitami (individuálně i skupinově)
 • podporou svépomocných aktivit klientů
 • podporou prostoru pro vzájemné sdílení – např. formou „podpůrných“ skupin

Oblasti poskytování podpory

Poskytovanou podporu orientujeme na základní oblasti v uživatelově životě s ohledem na jeho individuální potřeby:

Oblast práce:

Podpora při hledání zaměstnání, podpora při znovuobnovení nebo získání dovedností spojených s vyhledáváním pracovních možností a získání nebo znovuobnovení pracovních návyků.

Oblast vzdělávání:

Podpora a poradenství před zahájením i v průběhu studia, pomoc při plánování studia a zvládání překážek, které komplikují nebo brání studiu, asistence při kontaktu s pedagogy a hájení oprávněných zájmů uživatele.

Oblast bydlení:

podpora při hledání možnosti vhodného bydlení a podpora při udržení si bydlení. Podpora v péči o domácnost a další činnosti s tím spojené např. vaření, nakupování, apod.

Oblast praktických dovedností:

Podpora ve zvládání běžných denní činností a v jejich nácviku, např. v hospodaření s penězi, podpora v kontaktu s úřady, v dopravě a orientaci, pomoc při uplatňování práv.

Oblast zdraví a péče o sebe:

Podpora v procesu zotavení. Posilování silných stránek. Podpora porozumění nemoci a zacházení s projevy nemoci. Podpora v jednání se zdravotníky. Podpora v porozumění sám sobě a okolí. Podpora stabilního psychické ale i fyzického stavu.

Oblast vztahů:

Nácviky komunikačních dovedností v rámci přirozené vztahové sítě, podpora ve zkvalitnění vztahů v uživatelově okolí a v navazování nových vztahů podpora v posílení a upevnění silných stránek a dobrého vztahu sám k sobě.

Oblast volnočasových aktivit:

Podpora v plánování struktury dne, zprostředkování nabídky volnočasových aktivit, podpora ve vyhledávání, výběru a účasti na volnočasových aktivitách v přirozeném prostředí.

 

 

Den s peer konzultantkou

Služba sociální rehabilitace je poskytována po dobu určitou, maximálně jeden rok. Po dohodě s uživatelem a na základě souhlasu týmu, je možné službu prodloužit.

ÚHRADA ZA SLUŽBU

Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma.

DONÁTOŘI – LOGA

Služba je financována z dotace MPSV, z příspěvku města Plzně, Plzeňského kraje a z darů individuálních dárců.

socialni-sluzby-mesta-plzne
plzensky kraj
pomohajici plzen

Od 1. července 2016 je služba financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019" prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Evropský sociální fond, MPSV, Plzeňský kraj