Dům Ledce

 • Kontakt

  Adresa

  Ledce 1
  330 14

  Mapa

  Kontaktní osoba:

  Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

  Telefonní číslo:

  775 725 337 (telefon Domu Ledce)
  777 019 834 (telefon na vedoucího službyMartina Fojtíčka)

   

  E-mail:

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Pracovníci

   

  Zamčené informace

Od 1. ledna 2020 je služba financována z individuálního projektu Plzeňského kraje "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019" prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

logo esf 


Jak a kdy je možné službu Sociální rehabilitace Dům Ledce začít využívat?

V případě zájmu o službu nás kontaktujte nejraději mailem, telefonem nebo i osobně.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK (POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY, OKRUH OSOB)

Poslání

Služba je určena lidem s duševním onemocněním a/nebo s mentálním postižením. Zaměřujeme se na rozvoj schopností v oblasti praktických a sociálních dovedností, a dovedností v oblasti mezilidských a partnerských vztahů, a to prostřednictvím společné zodpovědnosti za chod otevřeného venkovského domu v Ledcích u Plzně. Chceme rozvinout maximálně dospělé a respektující postoje umožňující co nejsamostatnější život v běžném prostředí. Využíváme prvky zotavení a skupinové dynamiky a těžíme ze zplnomocňujícího konceptu „být pro druhého“. CÍL Uživatel služby její podporou získá jasnější představu o tom, jakým způsobem života chce v budoucnu žít (bez této služby), a získá také některé dovednosti, které k danému způsobu života potřebuje. V rámci služby uživatel získá řadu zkušeností v různých oblastech života (vztahy a sociální síť, zvládání domácnosti a péče o venkovské stavení, znalost regionu), může také získat síť vztahů nosnou pro svůj budoucí život.

ZÁSADY

Pracujeme v první řadě vzájemným vztahem, dále otevřeností k životním příběhům, s úctou k jedinečnosti každého člověka, k jeho jedinečným schopnostem a dovednostem a s důvěrou ve schopnost přejímání odpovědnosti za vlastní život. Tento náš přístup se promítá do konkrétních zásad poskytování služby. Respekt Respektem k druhému člověku rozumíme ničím nepodmíněný ohled na jeho lidskou důstojnost a přijetí jeho odlišnosti. Respekt zároveň dává prostor pro vyjádření názoru a pro návrhy řešení, vyjadřuje důvěru, že každý člověk udělá to nejlepší, co může, vzhledem ke svým možnostem a zkušenostem. V respektu vnímáme také odpovědnost za vzájemné vztahy a budující způsob komunikace. Zodpovědnost Jsme přesvědčeni, že důležitou podmínkou pro žití dospělého života je přejímání zodpovědnosti za vlastní život, rozhodování o vlastních způsobech řešení a přijímání zodpovědnosti za lidi, s nimiž jsme spojeni. Kreativita Každá nová situace je pro nás výzvou k hledání, jak postupovat, když nefungují známé nebo dosud používané způsoby práce a řešení. Při tom využíváme zkušenosti a osobní potenciál členů týmu. Životní příběh, přirozené zdroje Klienta vnímáme v celé šíři jeho životního příběhu a kontextu situace, snažíme se spolu s ním najít to, co je pro něj to nejpodstatnější. Do tohoto přístupu promítáme také spolupráci s přirozenou sítí klienta (zejména s jeho rodinou). Zaměření na silné stránky a na zotavení Jsme zaměřeni na silné stránky klienta, jsme přesvědčení, že silné stránky jsou opěrné body života, s jejichž pomocí lze překonat znevýhodnění. Pro stanovení pozitivního cíle spolupráce („co dělat“, ne „co nedělat“) je pojmenování a rozvoj silných stránek základními stavebními kameny. Pracujeme v perspektivě zotavení, tzn. chováme naději, že spokojený, nadějeplný a přínosný život je možný přes jakékoli znevýhodnění. Jednat dospěle znamená „být pro“ Důraz na dospělé jednání se projevuje v tom, že v rámci služby se snažíme maximálně umožnit klientům vstupovat do smysluplných rolí, v nichž jsou více dávajícími (pečujícími, beroucími ohled, nesoucí zodpovědnost, …) a méně přijímajícími (opečovávaní, zabavovaní, „tolerovaní“, …).

PRO KOHO

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním a/nebo s mentálním postižením. Konkrétní vymezení cílové skupiny: vymezení věkem V naší službě pracujeme s lidmi staršími 18 let, v odůvodněných případech od 16-ti let (Dům Ledce nenahrazuje svou službou nabídky vzdělávacích institucí – škol, učilišť apod.). vymezení typem nepříznivé sociální situace (včetně konkretizace) Služba je určena lidem, kteří potřebují posílit sebedůvěru a sebevědomí a získat nebo upevnit dovednosti pro samostatný život. Poskytuje podporu také lidem, kteří se chtějí upevnit v sociálních dovednostech a kteří chtějí udržet, případně rozšířit vlastní sociální síť a spektrum smysluplných aktivit (ideálně směrem k pravidelné denní aktivitě, k převzetí zodpovědnosti, případně k placené práci). Služba pomáhá lidem „se rozžít“, odvážit se k vlastnímu co nejvíce samostatnému životu přes znevýhodnění, která mají. KAPACITA SLUŽBY Okamžitá kapacita Domu Ledce je 9 osob.

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Dům Ledce je otevřen každý všední den v době 9 – 15 hod. Po domluvě je možné poskytovat službu i v jiný čas.

CO A JAKÝM ZPŮSOBEM DĚLÁME

ZÁKLADNÍ A FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

Službu poskytujeme v rozsahu základních činností dle par. 70 zákona 108/2006 Sb.: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Dále poskytujeme fakultativní službu: Dovoz do místa poskytování služby Je nabízen skupinový dovoz (z určeného místa „srazu“) nebo individuální dovoz z místa bydliště klienta. Nabízen je také individuální odvoz z místa poskytování služby. Individuální fakultativní odvoz/dovoz je zajišťován jen v okruhu 10 km pouze v takovém případě, kdy není pro klienta možné se dostavit na místo srazu nebo zajistit dovoz jiným způsobem (např. s podporou rodiny).

UHRADA ZA SLUŽBU - CENÍK

Základní činnosti jsou dle zákona o sociálních službách poskytovány bezplatně. Fakultativní činnosti Skupinový dovoz 12 Kč/jízda Individuální dovoz Cena je vypočtena dle ujetých kilometrů (2,50 za km) a času stráveného na cestě (150Kč/hod.).