Vize a výsledky

Priority Ledovce pro rok 2010

přijaté na celoledovecké schůzi v únoru 2010

V roce 2010 je pro nás důležité:
- Udržet alespoň stávající rozsah poskytovaných služeb
- Zafinancovat provoz Sociální rehabilitace v prostředků IP PK
- Uskutečnit "plnou verzi" štace Cirkusu Paciento
- Rozjet činnost sociální firmy Pracovní Sobota s.r.o. Priority Ledovce pro rok 2009
vytvořené a přijaté na celoledovecké konferenci 19.-20.3.2009 ve Starém Sedlišti

Ledovec se dál hlásí k nosným principům z roku 2007:
- Zaměření na potřeby klientů
- Fara v Ledcích
- Struktura neubíjející prostor pro iniciativu a rozhodování pracovníků
- Profesionální služby
- Vtipnost, lehkost, elegance
- Stabilita (tyto poslední tři pilíře ve vzájemné rovnováze)

Priority pro tento rok dělíme do tří okruhů:
- Sociální služby
- Podpora sociálních firem
- Vztah k veřejnosti

Ad Sociální služby
- Je třeba bojovat o udržení všech služeb v registrovaném (nebo nejméně ve stávajícím) rozsahu.
Na nedostatek financí a nestabilitu dotací odpovídáme dárcovskou kampaní a hledáním podpory pro služby na všech úrovních státní správy a samosprávy.
V krizi omezíme nabídku v denním stacionáři, v terapeutických dílnách a v nabídce volnočasových aktivit a posílíme ekonomickou aktivitu sdružení (prodej výrobků dílen, vzdělávání, zaplacené aktivity mimo region).
- Iniciujeme vytváření koncepce podpory lidí s duševním onemocněním v Plzeňském kraji, v níž bude Ledovci svěřena část služeb pro tuto cílovou skupinu
- Z rozvojových projektů budeme realizovat podporované vzdělávání a „klaunství“.

Ad sociální firmy
- Proběhne převod sociální firmy Milana Soboty na firmu Pracovní Sobota s.r.o.
- Standardizujeme podporu sociálních firem při Ledovci (popíšeme a zajistíme administrativní, vzdělávací a supervizní podporu ze strany Ledovce)

Ad vztah k veřejnosti
- Zaměříme se na popsání vztahu dimenzí „profesionality“ (poskytování sociálních služeb) a „neformálnosti“ (klaunství, pouliční prodej, back to roots, oboustranná sociální rehabilitace) na Ledovci tak, aby se zvýšila důvěryhodnost Ledovce jakožto „profesionála“, aniž by „neformální“ dimenze významně utrpěla.
- Zlepšíme propagaci Ledovce tak, aby nebyla roztříštěná a neseriózně alternativní
- Zaměříme se na ty veřejné akce, které účinně propagují Ledovec, motivují individuální dárce nebo šíří myšlenku oboustranné sociální rehabilitace

Na jaře 2007 jsme přijali na následující dva roky tento strategický plán:
Strategický plán Ledovce pro období 5/2007 - 4/2009

Co musí v Ledovci být, ať se děje, co se děje
- Zaměření na potřeby klientů
- Fara v Ledcích
- Struktura neubíjející prostor pro iniciativu a rozhodování pracovníků
- Profesionální služby
- Vtipnost, lehkost, elegance
- Stabilita (tyto poslední tři pilíře ve vzájemné rovnováze)Výsledek SWOT analýzy
Silné stránky
Zaměření na potřeby klientů
Vítaná nabídka služeb
Zaměstnanci zaujatí pro věc
Důvěra ve vztazích
Otevřenost změnám
Slabé stránky
Nedostatečné řízení
Práce s pracovníky
Málo času na klienty
Nereaguje na krizi růstu

Příležitosti
Poptávka na trhu
Strategické partnerství
Movité firmy
Náhradní plnění
Ohrožení
Dotační politika
Zákon o sociálních službách
Není konkurence
Rodina Fojtíčkova
Státní kontrola, moc

Co jsou naše cíle:
1. Zaveden způsob personální práce, který odpovídá standardům – je zaměřen na pracovníky i dobrovolníky, standard bude splněn (zahrnuje: motivace, oceňování, vzdělávání, náplně práce, zaškolování, popis pracovních pozic atd.).
2. Zaveden vícestupňový systém fungování a řízení organizace, který zajišťuje stabilitu a bezpečí při respektování specifik organizace.
3. Zaveden funkční systém ekonomické práce, který zahrnuje vnitřní tok peněz i jejich shánění.
4. a) Stávající služby budou jasně vymezené, pro jasně definovanou cílovou skupinu, poskytované jasně definovanými subjekty. 
b) Budou stanovena pravidla pro zavádění nových služeb (kritéria pro výběr a pravidla pro fungování).
5. Je popsán a funguje všestranně akceptovatelný vztah jádrové rodiny a služeb Ledovce. 

Jak se nám to s tím strategickým plánem to povedlo? 
O naplnění strategického plánu jsme jednali na celoledovecké konferenci v závěru března 2009. Shodli jsme se, že věcně byly všechny cíle naplněny. Jen v některých případech to jsme zatím nestihli "dát na papír".
Ad 1) Během dvou let vznikla řada interních směrnic, které tématiku zpracovávají. Na finalizaci čeká pouze směrnice o dobrovolnictví. Na drobné doladění čeká ještě systém pracovních pozic.
Ad 2) Ledovec má jasný organigram a pracovníci vědí, na jaké pozici pracují, jaké jsou toky zodpovědností a pod.
Ad 3) Byl přijat "vedoucí kanceláře ředitele" - finanční manažer a spolupráce s externí účetní firmou výborně funguje.
Ad 4a) Díky registraci služeb jsou poskytované služby jasně nastavené.
Ad 4b) Dokument o zavádění nových služeb je téměř hotov.
Ad 5) Vztah jádrové rodiny a služeb je nastaven a je stabilní. Nepodařilo se jej překlopit na papír.
V roce 2006 nám šlo především o toto:
- pokusit se navázat partnerství s lůžkovými psychiatrickými pracovišti v plzeňském regionu 
- pokusit se rozšířit naše služby v oblasti podporovaného vzdělávání 
- zvážit možnosti poskytování chráněného bydlení 
- připravit se na fungování podle nového zákona o sociálních službách
Povedlo se nám to?
Povedlo.
- máme podepsanou partnerskou smlouvu s psychiatrickou klinikou FN Plzeň a pravidleně jezdíme i do Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Ambulantní psychiatři dostávají pravidleně naše letáky. 
- na konci roku 2006 jsme začali realizovat projekt Podporované vzdělávání pro studenty s duševním onemocněním - zavedení nové služby a její pilotní ověření v plzeňském regionu podpořený z prostředků ESF a ze státního rozpočtu. 
- v říjnu 2006 jsme ve spolupráci s Nadací Bona otevřeli první chráněný byt pro pět mužů v Dýšině u Plzně.
- na konci roku jsme měli jasno v tom, jaké socviální služby budeme registrovat a jak a v jaké kapacitě je chceme poskytovat. 


Jaké byly naše priority v roce 2005?
- rozšířit nabídku sociálních služeb pro lidi s psychiatrickými problémy a/nebo mentálním handicapem v kraji 
- zvýšit kvalitu našich služeb jak to jen půjde 
- zapojit se do efektivních koalic a partnerství 
Povedlo se nám to?
- povedlo se nám otevřít Poradenské centrum Ledovec v Plzni, které lidem s duąevním onemocněním nabízí poradenství a dlouhodobé doprovázení. Otevřeli jsme také pobočku Agentury podporovaného zaměstnávání v Rokycanech. Počet pracovníků Ledovce se během roku více než dvakrát, kromě toho začala pracovat sociální zahradnická firma Pracovní Sobota.
- hodně jsme pracovali na implementaci standardů kvality, podstoupili jsme rozvojový audit kvality. Pracovníci pracovali pod pravidelnou supervizí, absolvovali několik výcviků a kurzů. Přijali jsme několik nových kvalifikovaných sociálních pracovníků. 
- zapojili jsme se do komunitního plánování sociálních sluľeb v Plzni, začali jsme spolupracovat s psychiatrickou klinikou LF UK a navázali kontakt s Psychiatrickou léčebnou Dobřany. Partnersky jsme spolupracovali s plzeňským střediskem Diakonie v projektu tréninkové kavárny a čajovny Kačaba a s rekvalifikační agenturou bfz. Pokračovala naše spolupráce s o.s. Rytmus Praha. 


Co jsme si usmysleli v roce 2004 a jestli se nám to povedlo
- postarat se o podmínky trvalého rozvoje centra (kvalifikace pracovníků, dobrovolníci, vícezdrojové financování, spolupráce s ostatními subjekty)
- nabídnout aktivity pro klienty i mimo budovu Ledovce
- provést další fázi přestavby budovy
- dále nabízet nápadité a promyšlené komunitní aktivity a akce pro veřejnost 
Povedlo se nám to?
- povedlo se nám získat příspěvky několika nových dárců, získali jsme příspěvek z rozpočtu města Plzně a podporou kraje na přípravu projektu ze SF EU, jako partner o.s. Rytmus jsme otevřeli Agenturu podporovaného zaměstnávání Ledovec v Plzni. Zapojili jsem se do připravovaného projektu komunitního plánování v Plzni.
Pracovníci pracovali pod pravidelnou supervizí, absolvovali několik výcviků a kurzů.
Získali jsem první "vlastní" evropskou dobrovolnici.
- v Plzni na Košutce pracovala tkalcovna centra, keramický a výtvarný ateliér a probíhal kurz angličtiny
- budova v Ledcích získala novou střechu a my finance na valnou část půdní vestavby
- přes nárůst terapeutických aktivit jsme udrželi většinu tradičních akcí a zavedli některé nové. Ve spolupráci se sousedy jsem rekonstruovali křížek v obci. Hostili jsme řadu profesních kolegů, kteří hledali inspiraci či know how, také skupiny žáků a studentů. 


Co jsme si usmysleli v roce 2003 a jestli se nám to povedlo
- nabídnout veřejnosti kromě kulturních akcí také řemeslné kursy
- zkvalitnit terapeutický proces na Ledovci naplňováním strandardů MPSV
- více komunikovat s místní komunitou
- připravit studii další fáze přestavby budovy a podat žádosti o dotaci na ni
Povedlo se nám to?
- Kromě tradičních řemeslných akcí (svíčkování, kraslicování, pouť) jsme v roce 2003 připravili navíc kursy výroby svíček, předení a tkaní, Letní tkací školu a kurs zdobení perníků. Nezvládli jsme kursy košíkářství (ředitel měl móóóc práce).
- V kvalitě naší práce jsme pokročili mílovými kroky. Provedli jsme analýzu potřeb našich klientů, zavedli metodiky pro kontakty se zájemci o službu i pro práci s klienty a jejich okolím a další postupy doporučované standardy kvality v soc. službách. Toto ocenili i úředníci kraje vykonávající dozor nad kvalitou soc. služeb.
- V rámci komunitního projektu jsme uskutečnili několik veřejných akcí presentujících Ledovec jako součást obce, začali jsme spolupracovat s obcí na projektu webových stránek obce. Vydali jsme pohled obce. Řada aktivit přinese své hmatatelné plody až v roce 2004.
- Studie na další fázi přestavby farní budovy je připravena, je rozpracován i projekt a projednán s památkáři. Pro přestavbu jsme (zatím) získali grant ve výši 600 000 Kč. 


Co jsme si usmysleli v roce 2002 a jestli se nám to povedlo
V roce 2002 jsme si vytýčili následující priority:
provést plánovanou rekonstrukci budovy (plyn, voda, stavební úpravy)
dovybavit tkalcovskou dílnu a udržet její chod co nejdéle (závisí na délce rekonstrukce), pokusit se rozšířit počet dní, kdy je dílna otevřená pro klienty
udržet pestrou nabídku akcí pro veřejnost.
Povedlo se nám to?
Rekonstrukce je skončena.
Tkalcovna funguje stále jen dva dny v týdnu, výrazně ale vzrostl počet lidí v ní, je v ní sedm stavů a produkuje výrobky, o něž je zájem. Po dobu rekonstrukce pracovala tkalcovna tři měsíce v pronajatých prostorách v Plzni.
Tradiční akce pro veřejnost proběhly všechny, některé však mimo Ledovec. Podmínky pro akce na Ledovci se však zlepšily, čehož chceme využít v roce 2003. 


Co jsme si usmysleli v roce 2001 a jestli se nám to povedlo
V roce 2001 jsme si vytýčili následující priority:
- prezentaci Sdružení Ledovec jako subjektu, který zaštiťuje dosavadní aktivity na faře v Ledcích
- uvedení hospodářských zvířat na Ledovec
- rekonstrukci kachlových kamen v sále 
- započetí projektu plynofikace fary a výstavby čistírny odpadních vod
Povedlo se nám to?
Díky několika benefičním i jiným akcím, zmínkám v médiích a dalším aktivitám se pojmy Ledovec a fara v Ledcích staly synonymy, hospodářská zvířata na Ledovci jsou (zatím dvě ovce a slepice), kachlová kamna jsou zrekonstruována. Je smluvně zajištěno financování rekonstrukce v roce 2002, položena plynová přípojka a rozestavěná přípojka vodovodní. Studie rekonstrukce budovy prošly přes památkáře. Událo se i mnoho dalších věcí (máme jednoho zaměstnance, podařilo se nám sehnat kompletní vybavení tkalcovny, ...).
Dá se říci, že se nám to, co jsme si předsevzali na první rok existence sdružení, podařilo.