homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
sociální rehabilitace


1. Sociální rehabilitace dle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.
2. Sociální rehabilitace Ledovec
3. Kontakt


***1. Co je sociální rehabilitace podle zákona o sociálních službách č. 108/06 Sb.

a. Co je sociální rehabilitace?
(charakteristika služby)

Sociální rehabilitace je sociální služba, která má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život.

b. Co může sociální rehabilitace zajistit?
(základní činnosti)

* nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
   - nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
   - nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování
   - nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
   - nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
   - nácvik dovedností potřebných k úředním výkonům

* zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
   - doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
   - nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
   - nácvik chování v různých společenských situacích
   - nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi

* výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
   - upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

* pomoc při uplatňování práv
   - podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
   - informační servis a zprostředkování služeb


2. Sociální rehabilitace Ledovec

a. Čeho chceme ve službě sociální rehabilitace dosáhnout?
(poslání služby)

Poslání služby sociální rehabilitace je podporovat rozvoj takových schopností a dovedností lidí s duševním onemocněním, které potřebují k zvládání nároků samostatného a soběstačného života v běžných podmínkách společnosti.

b. V čem sociální rehabilitace pomůže?
(cíl služby)

* utřídit si priority a cíle, kterých chcete dosáhnout ve svém životě,
* získat a upevnit si dovednosti, které umožní žít samostatně a dle vlastních představ,
* mít prostor k posouzení, ověření a zlepšení vlastních schopností a k získání větší důvěry v sebe sama i okolí,
* posílit zdravou stránku a nabýt schopnosti žít s nemocí běžným způsobem života,
* vzdělávat se a rozvíjet svoji osobnost,
* trávit smysluplně volný čas, případně si vyzkoušet pracovat a naučit se řemeslo
* navázat sociální kontakty,
* minimalizovat nutnost hospitalizací.

c. Komu je sociální rehabilitace určena?
(okruh oprávněných osob)

Službu sociální rehabilitace mohou využívat lidé:
* od 18 let, v případě podpory v oblasti vzdělávání lidé starší 16 let
* s chronickým duševním onemocněním zejména z okruhu psychotických onemocnění
* z Plzeňského kraje
* přicházející dobrovolně a ochotní spolupracovat
* spolupracující s odborníkem z oblasti psychiatrie, psychologie nebo neurologie
* v kompenzovaném stavu (při vstupu do služby), nejsou agresivní a nejsou pod vlivem návykových látek


d. Na jakých principech služba sociální rehabilitace funguje?
(zásady služby)

Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele.
Respektování uživatele – během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby.
Důraz na uživatelovy schopnosti – snažíme se posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti a již získané schopnosti.
Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě.
Vztah pracovníka a uživatele – při vzájemné spolupráci je základním terapeutickým prvkem dlouhodobý vztah uživatele a pracovníka.

e. Kolika lidem je sociální rehabilitace určena?
(kapacita služby)

Okamžitá kapacita ambulantní formy služby sociální rehabilitace je 5 osob, okamžitá kapacita terénní formy služby jsou 4 osoby (neboli najednou se můžeme individuálně věnovat nejvýše devíti osobám).

f. Jak sociální rehabilitace vypadá?
(forma služby)

Službu sociální rehabilitace poskytujeme v pracovní dny po předchozí domluvě.

Sociální rehabilitace má tyto formy:
* ambulantní (v Poradenském centru nebo jiných pracovištích Ledovce)
* terénní (v domácím prostředí, na veřejných místech – u lékaře, na úřadech apod.)
* skupinová (podpůrné skupiny, dílny, výlety apod.)
* individuální (zpravidla 1 x týdně 60 minutový pohovor, s ohledem na uživatelovy možnosti, ve výjimečných případech maximálně 120 minut)

Nabízíme
* Sociálně rehabilitační dílny:
   a) tkalcovská dílna,
   b) svíčkařská dílna,
   c) ergodílna a zahrada,
* Vzdělávací a aktivizační činnosti:
   a) výlety,
   b) sportovní a kulturní aktivity,
   c) speciální kurzy dle aktuální nabídky (např. kurz PC, angličtiny, komunikace),
   d) arteterapie (výtvarné a keramické aktivity),
   e) terapeutické podpůrné skupiny.
* Nácvik zvládání péče o vlastní osobu (péče o oděvy) a o domácnost (obsluha spotřebičů, chod kuchyně, nakupování, péče o další členy domácnosti).
* Nácvik orientace v prostředí, ve kterém ji uživatel potřebuje (doma, na úřadech, v zaměstnání, ve městě, apod.) a využívání dopravních prostředků.
* Nácvik dovedností potřebných k jednání na úřadech, v zaměstnání apod.
* Nácvik chování ve společnosti a komunikace s ostatními, práce s informacemi.
* Pomoc při uplatňování práv a zájmů uživatele.
* Individuální rozhovory s peer konzultantkou
   (Peer konzultant je člověk, který na vlastní kůži prožil obtíže spojené s duševním onemocněním, ušel kus cesty ve své snaze o zotavení, a své osobní zkušenosti využívá k tomu, aby pomáhal dalším lidem na jejich cestě k uzdravení. Může lépe porozumět vašim obtížím a podělit se s vámi o to, co mu (ne)pomohlo v návratu do běžného života).

Služba sociální rehabilitace je poskytována po dobu určitou, maximálně jeden rok. Po dohodě s uživatelem a na základě souhlasu týmu, je možné službu prodloužit.

g. Kolik se za sociální rehabilitaci platí?
(úhrada za službu)

Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma.

3. Kontakt

a. Jak a kdy je možné službu sociální rehabilitace začít využívat?
(vstup do služby)

V případě zájmu o službu sociální rehabilitace kontaktujte Poradenské centrum Ledovec:
* osobně - v pondělí nebo čtvrtek od 8.30 do 12.30 a od 13.00 do 17.00, Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň
* telefonicky – pevná linka 377 429 616, mobilní telefon 776 100 101
* mailem - sr@ledovec.cz

Kontaktní osoby: Bc. Jana Holečková - vedoucí služby
                         Mgr. Jana Nouzecká
                         Mgr. Jolana Matoušková
                         Mgr. Marek Rubricius
                         Mgr. Karel Frouz
                         Bc. Kateřina Chaloupková
                         Petra Bernhardtová, DiS.
                         Radka Fau, DiS.


Služba je financována z dotace MPSV, z příspěvku města Plzně, Plzeńského kraje a z darů individuálních dárců.

Od 1. července 2016 je služba financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019" prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.